Agenda ledenvergadering USV 6 november 2018

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van USV

Dinsdag 6 november 2018, aanvang 19.30 uur

Clubgebouw USV

 

Agenda

1) Opening door de voorzitter.

2) Ingekomen stukken en eventuele bestuursmededelingen.

3) Benoeming van twee meerderjarige leden, die binnen twee maanden na afloop van deze vergadering de notulen hiervan lezen.

4) Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 14 november 2017.

5) Jaarverslag secretaris seizoen 2017/2018.

6) Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2017/2018.

7) Verslag kascommissie.

8) Definitief vaststellen contributie seizoen 2017/2018.

Het bestuur stelt voor deze contributie als volgt vast te stellen:

Senioren € 170,-, O19 en O17 € 112,50, O15, O13 en O11 € 90,-, O9 en 4:4 € 65,-, 7:7 € 60,-, Passief € 60,-, Niet spelend, werkend € 33,- Zaalvoetbal € 240,-, Kabouters € 0,-. Inclusief afdracht aan KNVB, exclusief kledingfonds.

9) Definitief vaststellen van de begroting seizoen 2017/2018.

Pauze

10) Bestuursverkiezing.

 • Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Dick ten Klooster (penningmeester).
 • Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Eddy ter Steege (voorzitter webcommissie).
 • Het bestuur draagt Sander Eissen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie, met als primair aandachtsgebied het penningmeesterschap.
 • Michiel Smudde zal tot Bas Kesselaer beschikbaar is tijdelijk de webcommissie voorzitten.

De leden hebben de gelegenheid (tegen)kandidaten te stellen tot en met vrijdag 2 november 2018. Dit onder de volgende voorwaarden: Een kandidaatstelling gebeurt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur vergezeld van een verklaring dat een kandidaat een eventuele benoeming ook daadwerkelijk zal aanvaarden. Bovendien is de kandidaatstelling voorzien van een handtekening van vijf verschillende leden, die hiermee aangeven de kandidaatstelling te ondersteunen.

11) Benoeming van één reserve lid kascommissie.

12) Verkiezing commissie van beroep en vaststellen beroepskosten.

Voorgesteld wordt de huidige commissie te herbenoemen. Die bestaat uit de heren mr. H. van Zanten (voorzitter), drs. H. Been en W. van de Rest, alsmede plaatsvervangend leden F. Lensen en W. Bovenhoff. Het bestuur stelt ook voor de beroepskosten onveranderd vast te stellen op

€ 11,50 per procedure.

13) Rondvraag.

14) Huldiging jubilarissen.

15) Sluiting.

Als het in de vergadering tot stemming(en) komt is de stemverhouding als volgt:

Leden tot 16 jaar: 1 stem

Leden van 16 en 17 jaar: 2 stemmen

Leden van 18 jaar en ouder: 3 stemmen

Nieuwleusen, oktober 2018, namens het bestuur van USV,

Daniëlle Vlierman, Leeuwerikplein 4, 7711LP Nieuwleusen (secretaris).

Notulen Algemene Ledenvergadering USV

Dinsdag 14 november 2017

In totaal tekenden 63 leden de presentielijst, inclusief 6 leden van het bestuur. Daarnaast werden in de loop van de avond diverse gasten verwelkomd. Waaronder familieleden en pers.   

 1. Opening door de voorzitter

Secretaris Ben Schuurman opent de vergadering en heet de aanwezigen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom voor erelid Peter Meijerink en de aanwezige leden van verdienste.

In verband met het overlijden van Jaap van der Zee en Bertus Verboom wordt, voordat de vergadering begint, een minuut stilte in acht genomen.

 1. Ingekomen stukken en eventuele bestuursmededelingen

Bericht van afwezigheid werd ontvangen van: Heine Drenth, Ria Kuiper, Mark Schaeffer en   Janny Wink.

Van Mark Schaeffer is juist gisteravond een mail ontvangen, deze wordt bij de rondvraag behandeld.

Van de kascommissie werd een brief ontvangen, deze wordt bij punt 7 behandeld.

In verband met het aftreden van onze secretaris Ben Schuurman, in de agenda onder punt 10 en zijn bestuurshandelingen in de daarna komende agendapunten, stelt het bestuur voor agendapunt 10 (bestuursverkiezing) te verschuiven en als voorlaatste punt van de agenda te behandelen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

 1. Benoeming van twee meerderjarige leden, die binnen twee maanden na afloop van deze vergadering de notulen hiervan lezen

Christian Soer en Ben Vonder melden zich als kandidaat voor het lezen van de notulen van vanavond. 

 1. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 8 november 2016

De notulen van de ALV 2016 worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

 1. Jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017

In plaats van de gebruikelijke 11 memorabele punten van het afgelopen jaar laat Ben Schuurman ditmaal maar liefst 25 zaken uit het afgelopen jaar nogmaals de revue passeren:

1)USV 1 kampioen; 2)Noord; 3)Zandhuizen; 4)USV2 zaterdag; 5)4x4, 7 tegen 7, vrouwen; 6)mDWF; 7)Ladiesnight; 8)bezoek mysteryguest; 9)opslag kleding; 10)keuken Evert; 11)wasmachine; 12)leunhekken; 13)camera’s; 14)sportlink; 15)sponsoren in de spotlight; 16)wall of fame; 17)Plus volleybal; 18)sprekersavond; 19)kaartavond; 20)impulsen bestuur; 21)plaatjesboek; 22)KNVB beker jeugd; 23)statuten up-to-date; 24)loting combi; 25)richting 500 leden.

Kortom, op allerlei fronten gebeurde weer van alles.

Ook het van Ben bekende cijfermatige overzicht had een ander uitgangspunt dan anders: ditmaal een vergelijk tussen de seizoenen 2004/2005 (Bens eerste seizoen als secretaris) en 2016/2017.

Deze vergelijking leverde soms opvallende uitkomsten op:

Hoewel het ledental met 200 toenam, daalde het aantal mannen seniorenteams van 5 naar 4. Enerzijds te verklaren door de grote toename van het aantal vrouwelijke leden. Anderzijds door het bredere voetbalaanbod. Denk aan het 7 tegen 7 voetbal voor senioren. Het is een ontwikkeling die we goed moeten blijven volgen. Want de afname van het aantal mannelijke seniorenteams, baarde de afscheidnemende secretaris toch wel wat zorgen.

Het aandeel jeugd in het totaal ledental steeg van 32% naar 42%.

Het aantal vrouwen steeg van 22 naar 107.

Het aantal medewerkers steeg van 145 naar 250 enthousiastelingen.

De club wordt momenteel door 200 bedrijven gesponsord, tegen zo’n 120 in 2004/2005.

Ben Schuurman introduceerde bij zijn aantreden in het bestuur ook het agendapunt Lief en Leed, naar eigen zeggen het sociale gezicht van USV. Gedurende zijn tijd als secretaris werden ruim 800 USV-ers verblijd met een bloemetje of andere attentie ten teken dat men bij USV in goede tijden, maar zeker ook in mindere tijden aan hen dacht.

Zoals bijna altijd had USV afgelopen seizoen ook kampioenen: JO11-3 (najaar), JO7-2 (zaal) en JO11-3 (beker). USV 1 werd ‘herbstmeister’ en pakte daarna ook de titel.

 1. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017

Penningmeester Dick ten Klooster kon de aanwezigen wederom een jaaroverzicht presenteren waarop een ruim positief resultaat stond. Dit werd vooral veroorzaakt door

de inkomsten uit kantine en de door de sponsorcommissie gegeneerde inkomsten. Alle plekken rondom het hoofdveld zijn bezet, er wordt nu gekeken welke mogelijkheden elders op het park zich het beste lenen voor reclame-uitingen.

Het enige tijd geleden als proef geïntroduceerde pin-apparaat heeft zich inmiddels bewezen, er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

Aandachtspunt is de kostenpost gas/water/elektra. De kosten hiervan stegen dit jaar met name door het wegvallen van een subsidiemogelijkheid van € 2.500,00. Hoewel de zonnepanelen de kosten flink temperen meent het bestuur in de komende jaren nog meer op deze post te kunnen bezuinigen. De veldverlichting is hierbij een van de belangrijke verbruikers die aandacht zal krijgen.

Ook de post verzekeringen steeg flink, mede veroorzaakt door een forse doorgevoerde prijsstijging door de verzekeraar. Het bestuur oriënteert zich daarom op de markt. Wessel Huzen attendeert het bestuur erop om niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook de wisselwerking leverancier-sponsor niet uit het oog te verliezen.

Als gevolg van de nieuwe omheining waren er incidentele uitgaven op het gebied van sponsoring, onder meer moesten er nieuwe dekzeilen voor het afdekken van de sponsorborden aangeschaft worden.

 1. Verslag kascommissie

Van de kascommissie werd een brief ontvangen waarin zij verklaarde de financiële administratie te hebben beoordeeld, waarna deze akkoord werd bevonden. Zij verzoekt daarom aan de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. De aanwezigen stemmen in met dit voorstel.

 1. Definitief vaststellen contributie seizoen 2017/2018

De aanwezigen gaan akkoord met de op de voorjaarsvergadering voorgestelde contributies:

Categorie    seizoen 2016-2017 seizoen 2017-2018
     
Senioren € 165,00 € 170,00   
O19-O170   € 110,00 € 112,50  
O-15 O-13 O-11     €   87,50 €  90,00    
O-9 4:4 €   62,50 €  65,00  
Kabouters gratis gratis
7:7  €   60,00 €   60,00
Passief €   60,00 €   60,00   
Niet spelend, werkend €   32,00 €   33,00   
Zaalvoetbal   € 230,00 € 240,00

De bijdrage aan het kledingfonds verandert niet en blijft € 1,25 per maand (€ 15,00 per jaar).

De bedragen zijn inclusief afdracht aan de KNVB.  

Wessel Huzen doet de suggestie om volgend jaar de contributies eens niet te verhogen.

 1. Definitief vaststellen van de begroting seizoen 2017/2018

De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde begroting voor het lopende seizoen.

 • Benoeming van een reservelid kascommissie

Bram Klein verklaart zich bereid zitting te nemen in de kascommissie. Door het aftreden dit jaar van Bryan Huzen bestaat de commissie nu uit de volgende leden:

Naam

aftredend

Gerrit Kragt

Najaar 2018

Arie Bovenhoff

Najaar 2019

Henri Ganzeboer

Najaar 2020

Gerrit Kappert

1e reserve

Bram Klein

2e reserve

 • Verkiezing commissie van beroep en vaststellen beroepskosten

Voorgesteld wordt de huidige beroepscommissie te herbenoemen. Deze commissie bestaat uit: mr. H. van Zanten (voorzitter, geen lid van USV), drs. H. Been en dhr. W. van der Rest alsmede plaatsvervangende leden de heren F. Lensen en W. Bovenhoff (allen lid van USV). Dit voorstel wordt overgenomen door de ledenvergadering. De beroepskosten blijven onveranderd op € 11,50 per procedure. 

 • Rondvraag

Arjan Lindeboom pleit voor een ruimere vergoedingsregeling voor keepershandschoenen van de seniorenteams. Zijn voorstel wordt overgenomen door de vergadering, waarop het bestuur dit verder zal uitwerken.

Marinus Kremer ziet graag een fatsoenlijke dug-out bij veld 3. Het recent geplaatste exemplaar voldoet qua afmetingen niet. Volgens het bestuur is het een uitzondering dat zijn team op veld 3 speelt, op de andere velden zijn de daar aanwezige dug-outs afdoende.

Mark Schaeffer (helaas afwezig) doet via mail een oproep om het USV-sportpark geheel rookvrij te maken. Bij andere veldsporten is dit al langer onderwerp van gesprek c.q. doorgevoerd, enkele dagen geleden stonden er in de media artikelen dat ook gemeenten en voetbalverenigingen hier serieus mee bezig zijn.

Het bestuur was zeer benieuwd hoe de aanwezigen (waaronder een aantal verstokte rokers) over dit idee dachten. Degene die het woord vroegen, lieten zich positief uit over het idee. Hoe het dan precies moet worden aangepakt, dat ligt vooralsnog op het bordje van het bestuur. Wordt vervolgd.

 • Huldiging jubilarissen

Ook dit keer waren er weer meerdere leden die een USV-mijlpaal bereikt hadden: 

25 jaar lidmaatschap

 • Marten Hilberink

Gezien zijn leeftijd nog maar een bescheiden aantal jaren lid. Had een lange aanloop bij Balkbrug waar Marten vele jaren heeft gevoetbald. Ook toen hij zich al in Nieuwleusen gevestigd had. Speelde nog een aantal jaren in de veteranen van USV. Schaatsen en dan het liefst op natuurijs is minstens zo’n grote passie van Marten die een tijd lang flink ziek was. Gelukkig gaat het intussen weer beter.

 • Erwin Bouwer 

We kennen Jack Bauer, hoofdpersoon in de serie 24, we kennen de olijke zanger Frans Bauer, maar USV heeft Erwin Bouwer. Speler van USV 2 zondag. Technisch goed, maakte ook nog weleens doelpuntje, maar dit jaar nog niet op de topscorerslijst. Speelde ooit 1 wedstrijd voor USV 1. Dat was op 5 december 2004. Het krantenknipsel is er nog.

40 jaar lidmaatschap

Geen onderscheiding, maar wel een eervolle vermelding:

 • Klaas Krul
 • Bram Klein
 • Jack Mijnheer
 • Niek Runhart
 • Henk Troost
 • Gerjan Kok
 • Ard Kremer

 

50 jaar lidmaatschap

 • Marinus Kremer

Net als Marten had Marinus ook een aanloop via Balkbrug, Maar dan veel korter. Medio jaren ’70 was Marinus aanvoerder van USV 1. Het team kende nogal wat spelers die bepaald niet op hun mondje waren gevallen. Marinus liet dat meestal een poosje begaan, maar als hij het genoeg vond greep hij in. En had hij aan een paar heel duidelijke woorden genoeg om iedereen weer op zijn plaats te zetten. Marinus spotte ook met alle wetten van een goede warming up. Hij kwam de kleedkamer uit, stuitte een paar keer met de bal, legde die op de 16 meter en schoot een paar keer onbedaarlijk hard op doel. Klaar. Beginnen maar. Hij was zelden tot nooit geblesseerd. Speelde nog jaren in lagere teams en werd daarna met Jan Boschman leider. En dat doet hij nog steeds. Ook nu de zorgelijke kanten van het leven niet aan Marinus voorbij zijn gegaan.       

 • Arold Massier

Voetbalde in de jeugd en in de lagere senioren. Was jarenlang grensrechter van USV 1. En dat in de categorie slimme vlaggers. Even een corner weggeven, in een goed blaadje te komen bij de scheids om vervolgens bij de volgende aanval bij een wel/niet buitenspelsituatie voor alle zekerheid toch maar de vlag in de lucht te steken. Zeer trouw sponsor van USV. Net een prachtige nieuwe kapperszaak geopend aan de Grote Markt. Op en top USV-er, net als vrouw Petra en zijn zoons. Zit als het even kan in de zon in Zuid- Frankrijk. En tussendoor regelmatig op de tribune bij wedstrijden in Engeland.    

65 jaar lidmaatschap

 • Hendrik Runhart

USV bestaat 87 jaar. Dit betekent dat Hendrik driekwart van het bestaan van de club vrijwel van week tot week heeft meegemaakt en beleefd.  Hendrik heeft zelf gevoetbald van 1952 tot en met 1963. Via de C, B en A-junioren is hij op 18-jarige leeftijd In het eerste gekomen. Toen werd er nog gevoetbald met een voorhoede van vijf man waarin hij als linksbuiten fungeerde. In 1963 werd USV kampioen in en tegen Kuinre. Onder leiding van trainer Freek Spanhaak promoveerde USV toen via een 1-4 zege naar de 1e klasse.  ‘Hendrik moest in 1963 door een knieblessure stoppen met voetballen. Vanaf 1964 is hij jeugdleider geworden van de B-junioren. Daarmee is hij gestopt in 1966. Vanaf die tijd is hij één jaar jeugdsecretaris geweest van de A, B en C-junioren. In 1967 in het bestuur gekomen als bestuurslid en leider van het eerste elftal. Hendrik was leider onder trainer Peter Reumer. In 1970 is hij wedstrijdsecretaris geworden. In deze functie was Hendrik onder andere verantwoordelijk voor het opsturen van de wedstrijdformulieren en het aanstellen van de scheidsrechters voor de lagere elftallen. Wedstrijdformulieren worden intussen digitaal verwerkt en aanstellen van scheidsrechters heeft Hendrik aan het begin van dit seizoen overgedragen aan de leiders van de seniorenteams. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Hendrik dus nu werkloos is. Maar gezien zijn enorme staat van dienst is hem dit van harte gegund. Voor 65 jaar is er geen onderscheiding, maar wel een bloemetje en een attentie. Die zijn zeker op hun plaats voor het bereiken van deze niet alledaagse mijlpaal.      

 • Bestuursverkiezing

Na een periode zonder voorzitter kon het bestuur vanavond Michiel Smudde voordragen als nieuwe USV-voorzitter.  Hij was niet het enige nieuwe gezicht. Ook John Spijker (jeugdzaken) en Daniëlle Vlierman (algemene zaken) werden door het bestuur voorgedragen aan de ledenvergadering als nieuwe bestuursleden. De voordracht van het drietal werd onder applaus door de ledenvergadering bekrachtigd.

Ook de periodiek aftredende en herkiesbaar zijnde Dick ten Klooster (roostertechnisch voor 1 jaar) Jan Willem Wildeboer (voor 3 jaar) worden herbenoemd.

Het rooster van aftreden (XXX) ziet er na deze (her)verkiezing als volgt uit:

Naam

Nov. 2015

Nov. 2016

Nov. 2017

Nov. 2018

Nov. 2019

Nov.2020

D. ten Klooster

   

Herkozen

XXX

   

B. Schuurman

 

Herkozen

Afgetreden

     

B. v. Lente

 

Herkozen

   

XXX

 

JW Wildeboer

   

Herkozen

   

XXX

E. v.d Steege

Herkozen

   

XXX

   

J. Hamers

 

Gekozen

   

XXX

 

M. Smudde

   

Gekozen

   

XXX

J. Spijker

   

Gekozen

   

XXX

D. Vlierman

   

Gekozen

   

XXX

Toen was de beurt aan Ben Schuurman om afscheid te nemen. Voordat dit gebeurde nam medebestuurslid Jan Hamers de microfoon over en verzocht Ben de zaal voor een moment te verlaten. Het bestuur had daardoor de gelegenheid om de aanwezigen te vragen of zij konden instemmen met het voorstel van het bestuur om de altijd aanwezige en actieve secretaris te bedanken voor zijn rol in de vorm van het toekennen van het erelidmaatschap van USV. Alle aanwezigen steunden dit voorstel van harte.

Nadat ook de familieleden van Ben zich in de kantine hadden gemeld, was het de hoogste tijd om het feestvarken weer binnen te roepen. Deze was natuurlijk hoogst verbaasd zijn geliefde aan te treffen en al helemaal toen hem werd medegedeeld dat hij in het zeer selecte groepje van ereleden was opgenomen. Jan Hamers nam de gelegenheid waar om in vogelvlucht de carrière van voetballer/bestuurslid Schuurman van alle kanten te belichten. Daarna was het woord aan de aanstaande ex-secretaris die op zijn eigen wijze de aanwezigen uitlegde dat de functie van secretaris eigenlijk helemaal niet zoveel om het lijf had. Dat hijzelf bijna dagelijks op het sportpark rondliep, door iedereen gevraagd werd om zijn mening, zich ook graag met alles wilde bemoeien en ook veel zelf wilde regelen, tja, dat was eigenlijk gewoon een beetje zijn eigen schuld. De nieuwe secretaris (we hebben nog een vacature..) kan zich gewoon beperken tot de taken van secretaris. Hoe simpel kan het zijn.

Na al deze lovende woorden was het de beurt aan KNVB-ambassadeur Ate Brunnekreef. Als onafhankelijk persoon kon hij alleen maar beamen dat ook vanuit de KNVB grote waardering was voor de activiteiten van Ben in de afgelopen jaren. Als blijk van deze waardering werd Ben benoemd tot drager van de gouden KNVB-speld.

 • Sluiting

Na dit memorabele laatste agendapunt werd de vergadering afgesloten en kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, de diverse jubilarissen feliciteren.

Verslag: Eddy van der Steege

Binnen de vastgestelde termijn na de vergadering gelezen door de leden

Christian Soer                                                            Ben Vonder

Contact met USV

Voetbalvereniging USV
Sportpark Hulsterlanden
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen

Telefoon: 0529 482 633
Email: info[at]unionsv.nl

Lid worden van USV?

Iedereen die graag in verenigingsverband wil voetballen, kan lid worden van USV. Zowel jeugd als senioren, jongens en meiden, dames en heren zijn welkom bij USV met de mooie accommodatie op sportpark Hulsterlanden.

Meer informatie en aanmelden >

Social Media en USV

Voetbalvereniging USV is ook actief op diverse sociale media. Op Facebook kun je lid worden van onze pagina om het laatste nieuws te volgen.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te worden gehouden van wedstrijden en ander 'snel' nieuws!